Väitluskonkurss ODYSSEY

Energia avastuskeskus korraldab 2019./2020. õppeaastal 13–19-aastastele õpilastele teadusteemalise väitluskonkursi. Kutsume koole, klasse ja huviringe osalema!

Enamik Euroopa riikide haridussüsteeme on silmitsi väljakutsega: kuidas tõsta õpilaste teadusliku kirjaoskuse taset? Seejuures ei tähenda teaduslik kirjaoskus mitte üksnes teadmisi LTT-ainetest, vaid üldisemalt seda, kuidas teadus ja teaduslik meetod üleüldse toimivad.

Ühtlasi kipuvad õpilaste retoorilised oskused (eneseväljendus, argumentatsioon, aga ka julgus sõna võtta) olema ebapiisavad. Kui õpilaste teaduslik kirjaoskus pole piisaval tasemel ning nad ei tea, milline on hea debatt, milline mitte, siis võivad nad olla vastuvõtlikumad demagoogiale ja nn valeuudiste levikule. See omakorda vähendab nende võimalusi teha informeeritud otsuseid ühiskonna täieõigusliku liikmena.

Väitluses osalemine toetab ühtlasi kriitilise mõtlemise arengut ja oskust kasutada eri infoallikaid teadlikumalt. Laiemalt aitab see kaasa aga ka kodanikuhariduse edendamisele ja ühiskonna demokraatlike väärtuste juurutamisele.

Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist rahastatud ODYSSEY projekt (Oxford Debates for Youths in Science Education) raames korraldab Energia avastuskeskus üle-eestilise teadusteemalise väitluskonkursi. Konkursi eesmärk on arendada õpilaste argumenteerimisoskusi ja kaude ka suurendada huvi LTT-erialade vastu. Ühtlasi valmivad projekti jooksul ka debatiks valmistumise ja eri teadusteemade käsitlemise õppematerjalid, mida levitatakse Eesti haridussüsteemis ja kaugemalgi.

Miks tasub oma õpilastega ODYSSEY projektist osa võtta?

 • Osalevate koolide õpetajatele korraldatakse koolitusi;
 • Osalejatele jagatakse õppematerjale, kuhu kuuluvad debatiteemade teaduslik taust ja viited, tunnikavad ja nõuanded nii õpilastele kui ka õpetajale;
 • Osalejatele pakuvad mentorlusprogrammi nii teadlased kui ka väitlustreener;
 • Õpilased saavad oma väitlusoskuseid eakaaslastega võrrelda üle-eestilisel väitluskonkursil;
 • Konkursil on võimalus võita põnevaid õppekäike ja ekskursioone.

Millistel teemadel väitlused toimuvad?

 • Projektipartnerid (vt nimekirja all) valmistavad osalejatele ette mitmekesise valiku väitlusteemasid. Näiteks keskendub Energia avastuskeskus energia tootmise võimalustele ja keskkonnamõjude teemadele Eesti kontekstis, kuid välispartnerid pakuvad välja ka teadusfilosoofilisemaid teemasid, näiteks: mida oodata tehisintelligentsi tulekust?
 • Osalejatel on võimalik harjutada mitme eri väitlusteema ja õppematerjaliga. Kõik materjalid on eesti keeles.

Projektis osalemisega aitate kaasa:

 • Õppematerjalide koostamisse, sest projektimeeskond täiustab materjale vastavalt väitluseks valmistujate tagasisidele;
 • Õpilaste teadusliku kirjaoskuse ja eneseväljenduse arendamisele;
 • Sellele, teadusteemadel ja teaduspõhine väitlemine ja arutelu muutub üha populaarsemaks.

Kuidas projektist osa võtta? 

Selleks palume anda oma huvist märku Energia avastuskeskuse projektijuhile Teele Tammeorule (teele@energiakeskus.ee | 620 9024), kes annab hea meelega ka lähemat infomatsiooni. ODYSSEY projektil on ka rahvusvaheline veebileht ja Facebooki-leht.

ODYSSEY projekti partnerid on Poola Teaduste Akadeemia Geofüüsika Instituut, Serbia Teaduse Edendamise Keskus, Kreeka Retoorika ja Kommunikatsiooniuuringute Instituut ja SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus (Energia avastuskeskus).

Ühtlasi on ODYSSEY projekt ja väitluskonkurss seotud algatusega “Kust sa tead?”, mille eesmärk on tuletada meelde ja rõhutada tuletada meelde argumenteeritud ja teaduspõhise arutelu olulisust. Algatuse ja avastuskeskuse seostest saab lähemalt lugeda ka siit.

ODYSSEY projekti õpetajakoolitus toimub 21. oktoobril kella 10-19-ni Energia avastuskeskuses (Põhja pst 29, Tallinn). Osalemine on tasuta ja etteregistreerimisega. Lisainfo: teele@energiakeskus.ee

21. oktoobri kava (toimumispaik: Energia avastuskeskus, Põhja pst 29, Tallinn):

10.00 Kogunemine, kohv

10.15–10.35 ODYSSEY projekti ja väitluskonkursi tutvustus ning ajakava – projektijuht Teele Tammeorg

10.35–11.35 Väitlusteemade ja õppematerjalide tutvustus –  projektijuht Teele Tammeorg, avastuskeskuse juht Krista Keedus, avastuskeskuse füüsik-metoodik Jana Paju

 • ODYSSEY õppematerjalid jaotuvad viide paketti, mille üldised teemad on: põlevkivi kasutus Eestis, energiatootmine ja -tarbimine üle maailma, kliimamuutused, ringmajandus ja bioloogiline mitmekesisus. Materjalid on sihitud ennekõike põhikooli III kooliastmele. Õppematerjalides on lõimitud geograafia, bioloogia, füüsika ja keemia ainetundide teemasid meetodiga (väitlusega), mis traditsiooniliselt on peetud rohkem keele ja kirjanduse tundide pärusmaaks. Lisaks on õppematerjalid seotud õppekava läbivate teemadega – keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond, väärtused ja kõlblus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

11.35–12.15 Argumenteerimise A ja O – väitlustreener Siim Ruul

 • Siim Ruul on Eesti Väitlusseltsi nõukogu liige ja kogenud väitleja. 2012. aastast alates on Siim teinud palju avaliku esinemise, argumenteerimise ja väitluse koolitusi, teiste seas ka õpetajatele. Ta on ka ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning väitluse ja retoorika õpetaja Pärnus Koidula Gümnaasiumis ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

12.15–13.15 Lõuna

13.15–14.45 Mis on väitlus? Väitluseetika ja formaat – Siim Ruul

14.45–15.00 Kohvipaus

15.00–16.30 Väitluse õpetamine, kohtunikutöö ja väitlus interdistsiplinaarse vahendina. Harjutusväitlus –  Siim Ruul

16.30–17.00 Küsimused-vastused ja päeva kokkuvõte